Beroepscode GZ- Haptotherapeut

In de beroepscode GZ-Haptotherapeut worden gedragsregels geformuleerd waaraan het beroepsmatig handelen van de GZ-Haptotherapeut dient te voldoen. Zij heeft als functie recht en bescherming te geven aan de GZ-Haptotherapeut en aan degenen met wie de GZ-Haptotherapeut in een professionele relatie treedt. De beroepscode verschaft criteria waaraan de GZ-Haptotherapeut zijn handelen kan toetsen en stelt hieraan duidelijke grenzen. Bovendien verstrekt zij gedragsregels die een waarborg vormen voor een consistente kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut.

Reikwijdte werkingssfeer

De beroepscode is van toepassing op alle GZ-Haptotherapeuten die lid zijn van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) en geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten. Zij onderzoekt en toetst alle relevante wettelijke vastgelegde regelgevingen en vormt daarop een belangrijke aanvulling.

Doelstelling

De GZ-Haptotherapeut heeft als taak bij te dragen aan het welbevinden van allen die zich voor therapie tot hem of haar wenden. De therapeut laat zich hierbij leiden door de volgende uitganspunten:

  • Ieder mens heeft als zelfstandig en verantwoordelijk persoon het recht om te streven naar verwezenlijking van zijn mogelijkheden.
  • Respect voor de zelfbepaling en zelfbeschikking van ieder persoon.
  • Geen uitoefening of acceptatie van discriminatie met betrekking tot leeftijd, levensfase, sociale en economische status, opleiding, cultuur, geloof, ras, seksuele gerichtheid of voorkeur, geslacht en levensovertuiging.
  • Respect en terughoudendheid ten aanzien van het priv├ędomein van de persoon waarmee hij professioneel in contact treedt.

Inwerkingtreding

Deze beroepscode is vanaf 24 april 1999 van kracht gegaan voor alle Haptotherapeuten die lid zijn van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) en die geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten. Deze beroepscode zal van tijd tot tijd aan de hand van geldende normen/opvattingen worden herzien.

Inzage

De volledige beschrijving van de beoepscode GZ-haptotherapeut kunt u nalezen in het document welke in mijn praktijkkamer ligt. Door de verscherpende Coronamaatregelingen, ligt deze niet langer in de wachtkamer, maar op uw verzoek stuur ik hem graag naar u toe.